Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant.

 

2. De bestekken en prijsoffertes van Biopack BV, hier verder afgekort als "Biopack",  zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materialen en grondstoffen, lonen, energiekosten, transportkosten en wisselkoerseffecten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor deze prijzen op evenredige wijze aan te passen. Biopack kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3. De door de vertegenwoordigers van Biopack aanvaarde bestellingen en prijsoffertes zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

 

4. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de waarde van de bestelling met een minimum van 100 € indien deze bestelling kleiner zou zijn dan 500 €.

 

5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden Biopack niet. Bij vertraging in de leveringen heeft de koper geen recht op schadevergoeding en kan hij evenmin de overeenkomst eenzijdig verbreken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

 

6. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers tegenover onszelf.

 

7. De goederen worden verzonden en afgeleverd op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

 

8. Indien de koper de goederen weigert bij aanbieding of niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na een termijn van 15 dagen vanaf deze datum, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De voorgeschreven schadebepaling voorzien in artikel 4 van huidige overeenkomst blijft echter van toepassing.

 

9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

 

10. Wanneer Biopack ten gevolge van overmacht, staking, weersomstandigheden, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat ons enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

11. Biopack behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen van de koper alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

12. Klachten betreffende leveringen of ophalingen moeten ons toekomen binnen de veertien dagen na levering van de goederen en alleszins vóór gebruik of ingebruikname van de goederen.

 

13. Alle betwistingen omtrent factuur, leveringen of ophalingen moeten gebeuren door een aangetekend schrijven gericht aan Biopack binnen de veertien dagen na factuurdatum, datum van verzending van de goederen of uitvoering van de werken.

 

14. Alle facturen zijn contant betaalbaar na factuurdatum, tenzij schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Onder contante betaling wordt verstaan binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 

15. Bij niet-betaling van de facturen binnen de gestelde termijnen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd te belope van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 €. Alle kosten van invordering door tussenkomst van derden zijn volledig ten laste van de koper.

 

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of ophalingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

17. Conform de wetgeving op het eigendomsvoorbehoud blijven alle goederen tot volledige betaling van de factuur eigendom van Biopack. Het risico betreffende de goederen blijft echter vanaf ontvangst ten laste van de koper.

 

18. Bij bestelling van een product op maat, bijvoorbeeld een op maat gemaakte kartonnen doos of een papieren draagtas met de bedrukking van het logo van de klant, kan er door productietechnische redenen meer of minder worden geproduceerd en geleverd dan besteld door de klant. Deze onder- en overleveringstolerantie bij productie op maat bedraagt maximaal 15%. Wij factureren het daadwerkelijk geleverde aantal.

 

19. Als klant  heeft u het recht om de goederen binnen de 14 dagen terug te zenden. De termijn gaat in op de dag na de datum van ontvangst. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument. De teruggave dient te gebeuren door een schriftelijk verzoek tot teruggave te sturen of door de terugzending van de goederen. De goederen dienen ons in goede staat, volledig, ongeopend en in de originele verpakking te worden bezorgd. Voor producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen die verder gaan dan nodig om de werking, kenmerken of aard van het product vast te stellen, bent u aansprakelijk. Indien het product niet opnieuw verkoopbaar is door enige schade of door opening, is Biopack vrijgesteld van enige vergoeding. Wij behouden ons het recht voor om hiervoor kosten in rekening te brengen. Hou er rekening mee dat bepaalde volumekortingen verrekend zullen worden indien die nu niet meer van toepassing zijn. Bijvoorbeeld als u een volumekorting voor 5 dozen kreeg en u nu 3 dozen terugstuurt. Artikelen in promotie, maatproducten (met of zonder uw logo), in PLA of speciaal voor u bestelde artikelen worden niet als retour geaccepteerd. We verwijzen graag naar ons herroepingsrecht voor meer info.